Encyklopedický slovník

Ontsiforovichi

Ontsiforovichi - to ... Čo Ontsiforovichi?

Ontsiforovichi (Mishinichi), Novgorod boyars XIII-XV storočia. Neznáme: Yuri Mishin - Y. Bartholomew posadniki v 1291-1342 - (1316?) (- 1342?) Ontsifor Lukinich; Yuri Ontsiforovich (- 1417) - posadnik v 1409-16. * * * ONTSIFOROVICHIONTSIFOROVICHI (Mishinichi), Novgorod boyars 13-15 storočia. Známe: Yuri Mishinich (1316), Bartholomew Yurievich (zomrel 1342) - posadniki v rokoch 1291-1342; Ontsifor Lukinich ( pozri ONCIFOR Lukinich); Jurij Ontsiforovič (zomrel 1417) - posadnik v rokoch 1409-1416.

encyklopedický slovník. 2009.