Oligochaeta - to ... Čo oligochetes?

oligohetyto rovnaké ako máloštětinatých. * * * OLIGOHETYOLIGOHETY, rovnako ako Oligochaeta ( cm. Oligochaeta).

encyklopedický slovník. 2009.