Encyklopedický slovník

Encyklopedický slovník :titlesk]Sobovník mech

Sobovník mech

jeleň Mohta rovnako ako sobie. * * * MOUNTAINER'S MOUNTAINING, rovnako ako yagel ( pozri YAGEL).

encyklopedický slovník. 2009.