Encyklopedický slovník

Biologický reaktor

Biologický reaktor je ... Čo je biologický reaktor?

je reaktor biologickým prístrojom určeným na získanie rôznych biologických produktov pri násobení mikroorganizmov v živnom médiu a za sterilných podmienok. Existujú biologické reaktory: periodické a kontinuálne (tokové) kultivácie; pre aeróbne (s prívodom vzduchu k prevzdušňovaniu) a anaeróbne kultivácie. BIOLOGICKÝ REAKTOR BIOLOGICKÝCH REAKTOROV, zariadenie určené na získanie rôznych biologických produktov pri násobení mikroorganizmov v živnom médiu a sterilných podmienkach. Existujú biologické reaktory dávkového a kontinuálneho (toku) kultivácie; pre aeróbne (s prívodom vzduchu k prevzdušňovaniu) a anaeróbne kultivácie.

encyklopedický slovník. 2009.