1Par. 2: 1 je ... Čo je 1Par. 2: 1?
To sú synovia Izraelovi: Ruben, Simeon, Levi, Júda, Isachar, Zabulon, Gen. 29: 32

The Bible. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.